Natuur in de wijk – website Natuur in de Wijk

Ruim de helft van de wereldbevolking woont in steden en in Nederland is dat zelfs al 70%. Natuur in de wijk is dus belangrijk.
Een woonwijk is een landschap op zich met heel specifieke kenmerken. Dit versnipperd landschap kent in het algemeen een lage leefgebied-kwaliteit voor plant en dier, maar het heeft ook specifieke voordelen. Zo is een stedelijke omgeving de ideale biotoop voor soorten die graag in of rondom bebouwing leven, zoals de huismus, gierzwaluw, huiszwaluw en diverse vleermuissoorten.

In 2011 heeft de Provincie Noord-Brabant als onderdeel van het leefgebiedenbeleid het beschermingsplan “Uitwerking Leefgebied Stad in Noord-Brabant” opgesteld. Hierin werkt de provincie samen met andere partijen aan de bescherming van bedreigde plant- en diersoorten.
Maatregelen voor bedreigde soorten die in hetzelfde type – stedelijk – leefgebied voorkomen, worden gebundeld, zodat bescherming van deze soorten daadkrachtiger en herkenbaarder kan worden opgepakt.

Begin 2015 hebben Natuurbalans-Limes Divergens en Vink Tuin en Landschap de handen ineen geslagen en, in samenwerking met de gemeenten Breda, Tilburg, ‘s-Hertogenbosch, Oss en Schijndel, een projectvoorstel ingediend bij de provincie Noord-Brabant. Doel van dit projectvoorstel was om de natuur en biodiversiteit in het stedelijk gebied van deze 5 gemeenten te versterken. In juni 2015 heeft de provincie goedkeuring gegeven aan dit projectvoorstel en is Natuur in je wijk van start gegaan.

Kijk op deze website wat er al allemaal gebeurd is en wat er nog gepland staat. Wie weet zijn er ook in uw wijk of zelfs in uw eigen tuin mogelijkheden om nog meer bij te dragen aan natuur en biodiversiteit.

 

Natuur op Erven – website Natuur op Erven

Natuur op Erven

 

Vanuit de provincie Noord-Brabant is er de ambitie de leefomgeving van doelsoorten in het agrarisch landschap te versterken en hiermee integraal soortenbescherming te realiseren. Om invulling te geven aan deze ambitie is het ‘Uitwerkingsplan leefgebied agrarisch landschap in Noord-Brabant’ door de Provincie opgesteld.
Het verbeteren van het leefgebied van doelsoorten (specifiek ‘soorten van erven’) in het agrarisch landschap kan in de praktijk doormiddel van het plaatsen van nestkasten en (her-) inrichting van erven met gebruik van beplanting. Er zal hiervoor een pakket van maatregelen moeten worden gekozen die een concrete bijdrage levert aan de leefomgeving van de doelsoorten, en bij voorkeur aan meerdere soorten tegelijkertijd. In het buitengebied van de gemeente Oss ligt hier een kans. Het kent een grote variatie in grondsoort en gebiedstypes, ieder met haar eigen kenmerken. Specifiek komen in het buitengebied van Oss Uiterwaard, Oeverwal, Komgebied, Dekzandrand en Dekzandrug voor.
Verspreid liggen (boeren-) erven die met behulp van (kleine) maatregelen op en rondom het erf eet-, schuil- en broedgelegenheid kunnen bieden voor doelsoorten. De neerwaartse trend in de aanwezigheid van doelsoorten kan worden gestopt en de hier gekozen maatregelen kunnen aansluitend wijdverspreid (in de hele provincie) als voorbeeld dienen. Juist ook omdat maatregelen in verschillende landschapstypes worden gerealiseerd.
Waarom wil gemeente Oss graag meedoen? Inrichten van (boeren-) erven is een opgaaf die voor de gemeente Oss aansluit, en te combineren is, met het uitvoeren van beleid en bijbehorende maatregelen uit de ‘Nota Landschapsbeleid’. Maatregelen, en specifiek beplanting, vormen een wezenlijke bijdrage aan de uitstraling en kwaliteit van het agrarisch landschap. Dit sluit direct aan op de ambitie van de gemeente Oss. Juist daarom wil de gemeente Oss hier graag mee aan de slag.
Wat vormt de achtergrond? Het landschap en leefgebied van de doelsoorten staat onder druk. Door moderne bedrijfsvoering, intensief agrarisch grondgebruik of juist door gebrek aan kennis en kunde. Hier worden middels onderhavig projectplan ruimschoots maatregelen voor genomen. Deze bieden lokaal rondom de gemeente Oss oplossingen voor doelsoorten en dienen daarnaast regionaal voorbeeld. Vooropgesteld vormt het ‘Uitwerkingsplan leefgebied agrarisch landschap in Noord-Brabant’ de primaire basis. Hierin staan maatregelen nader toegelicht welke geldt als basis. Daarnaast is de ‘Nota landschapsbeleid’ het tweede referentiekader. Hierin staan analyses, maatregelen en adviezen over te nemen maatregelen ter versterking van het landschap (beplanting). Voorgaande twee beleidsstukken worden gebundeld tot een protocol waarmee per (boeren-) erf de beste maatregelen worden aangeboden.

Begin 2016 hebben Natuurbalans-Limes Divergens en Vink Tuin en Landschap de handen ineen geslagen en, in samenwerking met de gemeente Oss een projectvoorstel ingediend bij de provincie Noord-Brabant. Doel van dit projectvoorstel was om de natuur en biodiversiteit op en rondom het erf te versterken. In juni 2016 heeft de provincie goedkeuring gegeven aan dit projectvoorstel en is Biodiversiteit en Erven van start gegaan.

 

Deelnemen?

Heeft u interesse in deelname aan het project Biodiversiteit en Erven dan bent u van harte uitgenodigd. Deelname is kosteloos en gaat volgens een aantal spelregels.

Aanmelding is mogelijk mits de locatie in het buitengebied ligt. De exacte mogelijkheden zijn afhankelijk van het gebiedstype waar u woont. Maatregelen zullen zo altijd het gebiedstype versterken. Hiervoor wordt in overleg bij u op locatie een voorstel gedaan.